CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ BẢO HÀNH

1 – Quy định về bảo hành

1.1. ADD Việt Nam bảo đảm sẽ cung cấp Sản phẩm theo Thỏa thuận. Một Sản phẩm chỉ được cho là khiếm khuyết nếu sản phẩm đó không được giao theo Thỏa thuận do lỗi thuộc về nguyên liệu, thiết kế hoặc sản xuất từ phía ADD Việt Nam hoặc bên thứ ba thực hiện thay mặt cho ADD Việt Nam.

1.2. Không làm thay đổi bản chất chung của khoản 10.1, thiệt hại không thuộc phạm vi bảo hành nếu bắt nguồn (bao gồm) từ tình trạng hao mòn thông thường; sử dụng Sản phẩm không đúng phạm vi áp dụng dự định; lắp đặt Sản phẩm trong môi trường không phù hợp với Sản phẩm được đề cập; sửa đổi hoặc thay đổi sản phẩm; không tuân theo các hướng dẫn của ADD Việt Nam, bao gồm hướng dẫn lắp đặt và vận hành của ADD Việt Nam, và/hoặc thao tác chuẩn trong công nghiệp; và sản phẩm của Khách hàng, hoặc sản phẩm của riêng mình, không tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Ngoài ra, phạm vi bảo hành không bao gồm việc Sản phẩm phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc có thể đáp ứng các thông số kỹ thuật của nó trong ứng dụng thực tế.

2 – Thời hạn bảo hành

2.1. Để áp dụng được quy định bảo hành, Khách hàng phải thông báo không chậm trễ cho ADD Việt Nam về khiếm khuyết sau khi Khách hàng biết hoặc nên nhận thức được về khiếm khuyết đó và (i) đối với Sản phẩm, Khách hàng phải thông báo cho ADD Việt Nam không quá 24 tháng kể từ ngày giao Sản phẩm, tuy nhiên không quá 36 tháng kể từ ngày sản xuất và (ii) đối với Dịch vụ, Khách hàng phải thông báo cho ADD Việt Nam không quá 24 tháng kể từ khi thực hiện Dịch vụ (“Thời hạn Thông báo Bảo hành”).

2.2. Trong trường hợp khắc phục khiếm khuyết, Thời hạn Thông báo Bảo hành liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ vẫn duy trì hiệu lực sau khi khắc phục, tuy nhiên

(a)  nếu một phần của Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế, Thời hạn Thông báo Bảo hành liên quan đến các bộ phận được sửa chữa/thay thế đó là 12 tháng kể từ ngày sửa chữa hoặc thay thế, với điều kiện là thời hạn 12 tháng không hết hạn trước khi Thời hạn Thông báo Bảo hành ban đầu cho Sản phẩm chấm dứt và

(b) nếu toàn bộ Sản phẩm (ví dụ: máy bơm) được thay thế, Thời hạn Thông báo Bảo hành mới là 24 tháng kể từ ngày giao (tuy nhiên tối đa là 36 tháng kể từ ngày sản xuất) Sản phẩm được thay thế sẽ được áp dụng.

3 – Khắc phục khiếm khuyết

3.1. Theo các điều khoản của Thỏa thuận, ADD Việt Nam sẽ khắc phục khiếm khuyết (các bộ phận của một) Sản phẩm được bảo hành. ADD Việt Nam tự mình quyết định sẽ khắc phục bằng cách sửa chữa hoặc thay thế (toàn bộ hoặc một phần) Sản phẩm bị khiếm khuyết. ADD Việt Nam sẽ khắc phục các khiếm khuyết càng sớm càng tốt trong giờ làm việc bình thường.

3.2. ADD Việt Nam sẽ chi trả chi phí sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm bị khiếm khuyết trong Thời gian Thông báo Bảo hành, bao gồm:

(a) Tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển Sản phẩm từ xưởng của ADD Việt Nam trở lại (theo toàn quyền của ADD Việt Nam) i) địa điểm giao hàng, ii) địa điểm của Khách hàng (hoặc người dùng cuối) hoặc iii) điểm bán hàng gần nhất, sẽ do ADD Việt Nam chi trả.

(b) Khách hàng chi trả các chi phí ADD Việt Nam phát sinh liên quan đến thời gian chờ đợi do Khách hàng gây ra.

3.3. ADD Việt Nam sẽ chi trả chi phí sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm bị khiếm khuyết trong Thời gian Thông báo Bảo hành, ngoại trừ:

(a)  Nếu một Sản phẩm cần sửa chữa hoặc thay thế không bị khiếm khuyết gì, Khách hàng sẽ chi trả mọi chi phí liên quan, bao gồm cả chi phí vận chuyển. ADD Việt Nam có thể tính một khoản phí dựa trên bảng giá của ADD Việt Nam, để chi trả mọi chi phí liên quan đến dịch vụ đó. Nếu ADD Việt Nam gửi cho Khách hàng một đề nghị sửa chữa và Khách hàng không phản hồi đề nghị của ADD Việt Nam trong vòng 14 ngày, ADD Việt Nam có thể i) trả lại cho Khách hàng Sản phẩm bị tháo dỡ, vận chuyển và không bảo hiểm bằng chi phí của Khách hàng hoặc ii) thanh lý hoặc bán Sản phẩm, miễn là ADD Việt Nam trước đó đã gửi ít nhất 2 thông báo với thời hạn riêng tối thiểu là 15 ngày để Khách hàng phản hồi và có ghi rõ thông tin về ý định thanh lý hoặc bán Sản phẩm của ADD Việt Nam. ADD Việt Nam có thể tính chi phí lưu kho. Theo luật hiện hành, ADD Việt Nam bảo lưu mọi quyền đối với và liên quan đến Sản phẩm cho đến khi Khách hàng giải quyết tất cả các khiếu nại.

3.4. Sản phẩm không được tháo rời trước khi khắc phục, trừ khi ADD Việt Nam có yêu cầu làm vậy. Việc không tuân thủ theo quy định này có thể khiến cho nội dung bảo hành vô hiệu.

3.5. ADD Việt Nam có thể từ chối – và sẽ không chịu trách nhiệm, trong thời hạn hợp đồng, hết hợp đồng (thiệt hại ngoài hợp đồng), đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ pháp lý hoặc bằng cách khác – để khắc phục khiếm khuyết, nếu ADD Việt Nam cho rằng biện pháp đó có thể gây hại cho môi trường.

3.6. Biện pháp khắc phục sửa chữa hoặc thay thế là biện pháp khắc phục duy nhất dành cho Khách hàng đối với Sản phẩm bị khiếm khuyết. Theo nghĩa vụ của ADD Việt Nam, liên quan đến trách nhiệm sản phẩm, xem khoản 11, ADD Việt Nam không có trách nhiệm nào khác hoặc trách nhiệm bổ sung đối với Khách hàng cho dù vi phạm thỏa thuận hay theo cách thức khác đối với bất kỳ khiếm khuyết nào của Sản phẩm.