ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP HÀNG HÓA

1 – Phạm vi áp dụng

1.1. Điều khoản và Điều kiện Chung về Bán và Cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ này (“Điều khoản và Điều kiện Chung”) được áp dụng cho hoạt động bán và cung cấp Sản phẩm, Dịch vụ và Sản phẩm liên quan đến Dịch vụ của của Đồng phục ADD Việt Nam (“ADD Việt Nam”) cho Khách hàng.

Các bên tham gia ký kết một thỏa thuận, khi báo giá của một bên được chấp nhận hoàn toàn bởi bên kia, mà không có thỏa thuận riêng hoặc các thỏa thuận thay thế khác. Việc Khách hàng nhận sản phẩm hoặc dịch vụ cấu thành sự chấp nhận trên thực tế. Báo giá, sự chấp nhận báo giá, Điều khoản và Điều kiện Chung (không phân biệt có dẫn chiếu hay không) và bất kỳ tài liệu nào khác được ADD Việt Nam chấp nhận một cách rõ ràng, tạo thành thỏa thuận mua sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng (“Thoả thuận”).

1.2. Khách hàng cần đảm bảo rằng sự chấp thuận của ADD Việt Nam tương ứng với mong muốn của Khách hàng. Nếu Khách hàng không thông báo hoặc trì hoãn thông báo cho ADD Việt Nam khi có bất kỳ sự không tương ứng nào mà không có lý do chính đáng, việc ADD Việt Nam chấp thuận sẽ có tính ràng buộc với Khách hàng.

1.3. Nếu ADD Việt Nam và Khách hàng đã ký kết một thỏa thuận riêng được cả hai bên chấp nhận bằng văn bản, các điều khoản của thỏa thuận đó sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, Điều khoản và Điều kiện Chung này sẽ được áp dụng cho các vấn đề không được đề cập trong thỏa thuận nói trên.

2 – Thông tin do ADD Việt Nam cung cấp

2.1. Khách hàng được khuyến khích tìm kiếm những tư vấn cần thiết về mặt kỹ thuật từ bên thứ ba. ADD Việt Nam không chịu trách nhiệm về thông tin được cung cấp cho Khách hàng (hoặc bất kỳ bên thứ ba nào thay mặt Khách hàng) trước, trong hoặc sau thời hạn hiệu lực của Thỏa thuận này, trừ khi các bên đã ký kết một thỏa thuận bằng văn bản bao gồm cả nội dung tư vấn của ADD Việt Nam và việc thanh toán riêng cho việc tư vấn này.

2.2. Nếu các bên tham gia ký kết thỏa thuận dựa trên những tư vấn của ADD Việt Nam, thì ADD Việt Nam chỉ đưa ra tư vấn trong lĩnh vực hoạt động của ADD Việt Nam, theo kiến thức tốt nhất của ADD Việt Nam tại thời điểm tư vấn và chỉ dựa trên thông tin mà Khách hàng cung cấp cho ADD Việt Nam.               

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ SẢN PHẨM   

3 – Công tác kiểm tra của ADD Việt Nam

3.1. Tất cả các Sản phẩm đều được kiểm tra và thử nghiệm theo tiêu chuẩn trước khi rời nhà máy. ADD Việt Nam có thể cung cấp giấy chứng nhận thử nghiệm nếu Khách hàng có yêu cầu tại thời điểm đặt hàng và khách hàng phải chịu chi phí này theo yêu cầu của ADD Việt Nam và có thể thanh toán trước khi nhận các chứng nhận này. Chứng nhận thử nghiệm là bằng chứng thuyết phục cho biết Sản phẩm đã được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật của ADD Việt Nam, trừ trường hợp có quy định khác.

3.2. Ngay tại thời điểm bàn giao Sản phẩm (đối với Sản phẩm không được giao và lắp đặt cùng với Dịch vụ), Khách hàng sẽ kiểm tra Sản phẩm xem có bất kỳ khiếm khuyết hoặc thiếu sót ngoại quan nào có thể nhìn thấy/phát hiện không và đảm bảo rằng Sản phẩm được giao theo đúng xác nhận đơn hàng. Nếu Khách hàng không thực hiện việc kiểm tra như vậy và không thông báo ngay cho ADD Việt Nam một cách hợp lý (nếu có liên quan), Khách hàng sẽ mất quyền khiếu nại đối với bất kỳ khiếm khuyết nào của Sản phẩm được giao mà Khách hàng có thể phát hiện ra trong quá trình kiểm tra đó.

4 – Giao sản phẩm và thời gian giao hàng

4.1 Điều kiện tiền đề cho việc bắt đầu giao hàng và tuân thủ thời hạn giao hàng đã thoả thuận là khi khách hàng đã thực hiện mọi nghĩa vụ hợp tác, đặc biệt là chuyển giao kịp thời toàn bộ tài liệu phê duyệt và tuân thủ các điều khoản thanh toán đã thoả thuận, đặc biệt là khi có thỏa thuận các khoản đặt cọc. Nếu những điều kiện tiền đề này không được đáp ứng đúng thời hạn, thì thời gian giao hàng sẽ được gia hạn một cách hợp lý; điều này không áp dụng nếu nhà ADD Việt Nam là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự chậm trễ.

4.2 Nếu việc không tuân thủ thời hạn giao hàng là do bất khả kháng hoặc do các xáo trộn ngoài tầm kiểm soát như chiến tranh, khủng bố, các điều kiện hạn chế xuất nhập khẩu thì thời hạn giao hàng đã thoả thuận sẽ được kéo dài thêm một khoảng thời gian tương ứng với sự xáo trộn đó. 

4.3 Nếu ADD Việt Nam mặc định trước trong việc giao hàng, khách hàng phải tuyên bố khi được yêu cầu và trong một thời gian hợp lý để thông báo việc khách hàng vẫn tiếp tục yêu cầu thực hiện giao hàng hay theo luật định khác.

4.7 Giao hàng từng phần và các hoá đơn tương ứng được chấp nhận trừ khi điều này gây khó khăn không hợp lý cho khách hàng.

5 – Rủi ro và quyền sở hữu

5.1. Sản phẩm của ADD Việt Nam được giao tại địa điểm giao hàng như được chỉ định trong Thỏa thuận.

5.2. Đối với các Sản phẩm được giao có liên quan đến Dịch vụ, rủi ro mất mát hoặc hư hỏng Sản phẩm sẽ được chuyển sang phía Khách hàng khi ADD Việt Nam hoàn thành việc cung cấp Dịch vụ. Tuy nhiên, nếu Sản phẩm được giao cùng với Dịch vụ, nhưng Sản phẩm tạm thời được đặt tại địa điểm của Khách hàng/Người dùng cuối cho đến khi lắp đặt (mà không có người của ADD Việt Nam hiện diện tại địa điểm đó), thời điểm chuyển giao rủi ro của Sản phẩm sẽ chuyển sang phía Khách hàng ngay khi ADD Việt Nam giao Sản phẩm đến địa điểm đó.

5.3. Nếu Khách hàng không thanh toán, ADD Việt Nam có quyền lấy lại Sản phẩm bằng chi phí của Khách hàng. Việc bảo lưu quyền sở hữu như vậy không ảnh hưởng đến việc chuyển rủi ro.

6 – Thời gian cung cấp sản phẩm

6.1. ADD Việt Nam sẽ cung cấp sản phẩm một cách chuyên nghiệp và đúng kỹ thuật.

6.2. ADD Việt Nam sẽ thực hiện cung cấp sản phẩm tại địa điểm và theo thời gian đã thỏa thuận bằng văn bản, miễn là Khách hàng đảm bảo rằng ADD Việt Nam có được tất cả chi tiết kỹ thuật và thủ tục liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận.

6.3. ADD Việt Nam sẽ thực hiện cung cấp sản phẩm trong giờ làm việc bình thường theo chính sách của ADD Việt Nam tại thời điểm thực hiện dịch vụ và cung cấp hàng hóa (cuối tuần và ngày nghỉ lễ không nằm trong phạm vi giờ làm việc bình thường). Các bên có thể thỏa thuận rằng ADD Việt Nam sẽ thực hiện công việc ngoài giờ làm việc bình thường; ADD Việt Nam sẽ xuất hóa đơn cho những giờ công thực hiện dịch vụ theo mức giá áp dụng của ADD Việt Nam.

6.4. Nếu Sản phẩm không được thực hiện và cung cấp sau tối đa 90 ngày kể từ ngày đã được thỏa thuận, Khách hàng, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản, có thể chấm dứt theo sự kiện đối với một phần của Thỏa thuận đó.

6.5. Khoản 4.3 sẽ được áp dụng nếu Khách hàng không nhận sản phẩm hoặc một phần của sản phẩm theo thỏa thuận.

6.6. ADD Việt Nam sẽ nỗ lực hợp lý để tuân thủ tất cả quy tắc và quy định về sức khỏe và an toàn của Khách hàng, và mọi yêu cầu bảo mật hợp lý khác được áp dụng tại các cơ sở của Khách hàng, mà Khách hàng đã trao đổi với ADD Việt Nam. ADD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận, trong trường hợp hành vi vi phạm đó bắt nguồn từ việc tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe của Khách hàng, trừ khi ADD Việt Nam đã nhận được một bản sao của các quy định đó trước khi ký kết Thỏa thuận.

6.7. Trừ khi có thỏa thuận khác, ADD Việt Nam sẽ thực hiện cung cấp sản phẩm với số lượng một nhân sự. Trong thời gian trước khi ADD Việt Nam thực hiện hợp đồng thỏa thuận, Khách hàng sẽ thông báo cho ADD Việt Nam nếu quá trình thực hiện hợp đồng cần nhiều hơn một nhân sự. Nếu Khách hàng không thông báo, ADD Việt Nam có thể xuất hóa đơn cho tất cả chi phí thực tế cho Khách hàng, mà không cần thanh lý hợp đồng mua bán.

6.8. ADD Việt Nam sẽ có quyền thuê nhà thầu phụ đối với bất kỳ nghĩa vụ nào của mình mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng. ADD Việt Nam chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của các nhà cung cấp phụ của mình.                         

7 – Nghĩa vụ của khách hàng

7.1. Khách hàng (bằng chi phí duy nhất của mình) và khi có liên quan sẽ đảm bảo rằng khách hàng và người dùng cuối của mình:

(a)  hợp tác với ADD Việt Nam trong mọi vấn đề liên quan đến việc hợp đồng mua bán/hợp đồng thỏa thuận;

(b)  cho ADD Việt Nam và những đại diện của ADD Việt Nam có quyền tiếp cận các cơ sở của Khách hàng và phương tiện khác như là yêu cầu hợp lý để cung cấp sản phẩm;

(c)  cung cấp đầy đủ ánh sáng, nhiệt, điện, thông gió và thoát nước theo yêu cầu hợp lý của ADD Việt Nam;

(d)  thông báo cho nhân viên bán hàng phụ trách hoặc đại diện của ADD Việt Nam bất kỳ hoạt động không đạt yêu cầu hoặc hoạt động bất thường của sản phẩm mà ADD Việt Nam đang thực hiện mỗi lần họ ghé thăm.

(e)  cung cấp giấy tờ, thông tin, công cụ và tài liệu cho ADD Việt Nam theo yêu cầu của ADD Việt Nam cho mục đích cung cấp đúng Dịch vụ (“Yếu tố Đầu vào”) và đảm bảo rằng Yếu tố Đầu vào có tính chính xác xét trên mọi khía cạnh trọng yếu.

(f)  đảm bảo rằng tất cả Yếu tố Đầu vào đều trong tình trạng sử dụng tốt và phù hợp với các mục đích sử dụng liên quan đến Dịch vụ;

(g)  chuẩn bị và duy trì các cơ sở có liên quan phục vụ cho việc cung cấp Dịch vụ, bao gồm việc xác định, giám sát, loại bỏ và xử lý bất kỳ vật liệu nguy hiểm nào theo tất cả luật pháp hiện hành, trước và trong suốt thời gian thực hiện Dịch vụ;

(h)  thông báo cho ADD Việt Nam biết tất cả quy tắc và quy định về sức khỏe và an toàn cũng như mọi yêu cầu bảo mật hợp lý khác được áp dụng tại cơ sở của Khách hàng;

(i)   Thực hiện và duy trì tất cả giấy phép, giấy ủy quyền, giấy phép, phê duyệt và sự đồng ý cần thiết và tuân thủ tất cả quy định pháp luật có liên quan cho phép ADD Việt Nam (i) cung cấp Dịch vụ tại cơ sở của Khách hàng; và (ii) sử dụng Yếu tố Đầu vào;

(j)   bảo đảm rằng Khách hàng là chủ sở hữu hợp pháp của bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống nào được sẽ cung cấp dịch vụ; và

(k)  trong phạm vi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất cung cấp Dịch vụ, không cung cấp hoặc cấp quyền tiếp cận bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống nào cần được cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào để kiểm tra hoặc tháo lắp.

QUY ĐỊNH CHUNG

8 – Giá cả, điều khoản thanh toán và xuất hóa đơn

8.1. Giá của Sản phẩm được ADD Việt Nam nêu rõ trong Thỏa thuận.

8.2. ADD Việt Nam sẽ xuất hóa đơn cho Khách hàng vào lúc bàn giao Sản phẩm. Khách hàng sẽ thanh toán cho ADD Việt Nam như đã nêu trong xác nhận đơn hàng hoặc trong vòng 15 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn trong trường hợp chưa có xác nhận đơn hàng.

8.3. Khoản tiền bất kỳ mà Khách hàng phải trả chưa bao gồm các khoản thuế liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế bán hàng hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt khác phải trả. Khách hàng sẽ thanh toán bất kỳ khoản thuế đã nói ở trên cùng lúc với khoản thanh toán đến hạn cho Sản phẩm liên quan.

8.4. Nếu Khách hàng không thanh toán vào ngày đáo hạn, không làm ảnh hưởng đối với bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà ADD Việt Nam có thể có theo luật hiện hành, ADD Việt Nam có thể yêu cầu thanh toán cho các khoản còn lại, phí truy thu và lãi. Tiền lãi được ấn định mỗi năm theo mức bằng lãi suất chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiền lãi sẽ tích lũy hàng ngày kể từ ngày đáo hạn cho đến khi số tiền quá hạn được thanh toán thực tế. ADD Việt Nam cũng có thể (i) tiếp tục cung cấp Sản phẩm tuỳ theo khoản thanh toán được bảo đảm và tạm dừng các đợt giao hàng khác cho đến khi Khách hàng cung cấp bảo lãnh theo yêu cầu của ADD Việt Nam; hoặc (ii) tạm dừng các đợt giao hàng tiếp theo cho đến khi Khách hàng thanh toán đầy đủ số tiền quá hạn.

8.5. Nếu Khách hàng không thanh toán hóa đơn quá hạn (mặc dù có một thông báo nhắc) hoặc trong trường hợp chấm dứt Thỏa thuận, tất cả các khoản thanh toán phải trả cho ADD Việt Nam, sẽ đến hạn thanh toán ngay lập tức.

9 – Trách nhiệm sản phẩm

9.1. ADD Việt Nam chịu trách nhiệm về thương tích cá nhân (bao gồm tử vong hoặc thương tích) và thiệt hại đối với tài sản thực tế và tài sản cá nhân, gây ra bởi Sản phẩm bị khiếm khuyết trong phạm vi quy định của pháp luật về trách nhiệm sản phẩm. Tuy nhiên, trách nhiệm của ADD Việt Nam đối với thiệt hại tài sản thực tế và tài sản cá nhân (không phải là tài sản tiêu dùng) do Sản phẩm bị khiếm khuyết phải tuân theo các giới hạn tại Khoản 12, do đó, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của ADD Việt Nam như đã nêu trong Khoản 12.2 đối với thiệt hại tài sản thực tế và tài sản cá nhân bị giới hạn (mỗi yêu cầu và xét trên tổng giá trị hàng năm). Khách hàng chịu mọi trách nhiệm về sản phẩm, vốn không được quy định cho ADD Việt Nam trong Khoản 11.1.

9.2. Nếu một bên phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại được xác định cho bên kia tại Khoản 11.1, bên kia sẽ bồi thường cho bên thứ nhất bất kỳ khoản tiền nào đã được trả không nhất quán với khoản phân chia được xác định tại Khoản 11.1.

10 – Giới hạn trách nhiệm

10.1. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với tình trạng hao hụt sản xuất, mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất cơ hội kinh doanh, mất dữ liệu, mất các khoản tiết kiệm, mất lợi thế thương mại, mất mát liên quan đến việc truy cập trái phép vào dữ liệu hoặc hệ thống, tổn thất do gián đoạn kinh doanh hoặc bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả nào khác phát sinh theo, liên quan đến Thỏa thuận hoặc hành vi vi phạm Thoả thuận này. ADD Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, khoản phạt và trách nhiệm pháp lý tương tự nào mà khách hàng gặp phải do lỗi của bên thứ ba.

10.2. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của ADD Việt Nam (bao gồm cả việc thanh toán thiệt hại (nếu có), các khoản phạt đã thỏa thuận và yêu cầu bồi thường của bên thứ ba) đối với Khách hàng liên quan đến mọi tổn thất phát sinh theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận và mối quan hệ hợp tác theo đó, hành vi vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc theo cách khác, sẽ không vượt quá số tiền bằng tổng số tiền mà Khách hàng đã trả hoặc phải trả theo Thỏa thuận (không bao gồm bất kỳ khoản thuế hiện hành nào) mà yêu cầu bồi thường được đưa ra trên cơ sở đó.

10.3. Các giới hạn quy định tại Khoản 12.1 và 12.2 không được áp dụng nếu một hành động hoặc việc không thực hiện hành động nào đó của một bên gây ra thương tích cá nhân; hoặc nếu một bên cố tình làm cho bên kia phải chịu tổn thất.

10.4. Các bên đồng ý rằng giá của Sản phẩm và Dịch vụ phản ánh sự cân bằng về quyền và nghĩa vụ của các bên theo Thỏa thuận, bao gồm các giới hạn tại Điều 12.

10.5. Nếu yêu cầu bồi thường thiệt hại của Khách hàng dựa trên ít nhất một thỏa thuận hoặc một hoặc nhiều thỏa thuận trong đó bao gồm việc cung cấp Sản phẩm hoặc Dịch vụ khác của ADD Việt Nam, tổng giá trị trách nhiệm pháp lý của ADD Việt Nam (nếu có) sẽ không vượt quá tổng giá trị trách nhiệm pháp lý được phân bổ cho từng vật tư của mỗi nhà cung cấp trong tổng giá trị thiệt hại được yêu cầu bồi thường, được xác định theo cơ sở pháp lý áp dụng giữa các bên đối với phần thiệt hại nói trên, bao gồm mọi giới hạn trách nhiệm đã thỏa thuận.

11 – Quyền sở hữu trí tuệ

11.1. Khách hàng sẽ sử dụng Sản phẩm theo cách thức không vi phạm quyền của bên thứ ba.

11.2. Không có điều gì trong Thỏa thuận hoặc tài liệu nào chuyển giao hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của ADD Việt Nam, trong hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến Sản phẩm hoặc Dịch vụ và trong bất kỳ hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu nào mà ADD Việt Nam cung cấp cho Khách hàng. Bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào được sở hữu hoặc cấp phép bởi ADD Việt Nam không được sao chép, mô phỏng, sửa đổi, chuyển giao hoặc truyền đạt cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của ADD Việt Nam.

12 – Bồi thường

12.1. Đối với bất kỳ Thủ tục tố tụng nào chống lại ADD Việt Nam được đưa ra bởi một người nào đó không phải là Khách hàng và phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận, việc hợp tác hoặc việc Khách hàng mua hoặc sử dụng Sản phẩm, Khách hàng sẽ bồi thường cho ADD Việt Nam mọi tổn thất phát sinh từ Thủ tục tố tụng đó, ngoại trừ ADD Việt Nam cố ý gây ra những tổn thất đó. “Thủ tục tố tụng” có nghĩa là bất kỳ thủ tục tư pháp, hành chính hoặc trọng tài, vụ kiện, yêu cầu bồi thường, điều tra hoặc thủ tục tố tụng khác. “Tổn thất” có nghĩa là bất kỳ chi phí kiện tụng nào (bao gồm mọi chi phí tự chi trả hợp lý phát sinh trong quá trình bào chữa trong một thủ tục tố tụng hoặc trong bất kỳ cuộc điều tra hoặc đàm phán liên quan nào) và bất kỳ tổn thất nào (bao gồm mọi khoản tiền được trao, hoặc thanh toán cho bất kỳ Thủ tục tố tụng nào).

13 – Bản vẽ và thuyết minh

13.1. Tất cả bản vẽ và thuyết minh do ADD Việt Nam cung cấp vẫn là tài sản của ADD Việt Nam và không được sao chép, mô phỏng, sửa đổi, chuyển đổi hoặc truyền đạt cho bên thứ ba theo bất kỳ cách nào khác mà chưa có sự cho phép của ADD Việt Nam. Khách hàng nhận được quyền sở hữu bản vẽ và thuyết minh cần thiết để hiểu hơn về quy cách sản phẩm khi đã thành phẩm. Theo yêu cầu của ADD Việt Nam, Khách hàng phải bảo mật các dữ liệu này.

14 – Thay đổi

14.1. ADD Việt Nam có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Sản phẩm, được cho là cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc yêu cầu an toàn hiện hành hoặc không ảnh hưởng đáng kể đến bản chất hoặc chất lượng của Sản phẩm và Dịch vụ. Nếu ADD Việt Nam yêu cầu thực hiện các thay đổi khác, Khách hàng sẽ không từ chối một cách vô lý hoặc trì hoãn sự đồng ý với các yêu cầu đó.

15 – Bất khả kháng

15.1. Không bên nào được cho là vi phạm Thỏa thuận cũng như phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận nếu việc chậm trễ hoặc không thực hiện đó xảy ra do một sự kiện cản trở khách quan, không thể lường trước được, và không thể khắc phục được mặc dù các bên đã sử dụng các biện pháp có thể, cần thiết và được chấp nhận. (“Bất khả kháng”). Trong trường hợp Bất khả kháng, các bên đồng ý tạm dừng các nghĩa vụ của bên bị ảnh hưởng cho đến khi tình trạng bất khả kháng chấm dứt.

15.2. Một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận với hiệu lực ngay lập tức khi bên đó gửi thông báo cho bên kia nếu sự kiện Bất khả kháng tiếp tục kéo dài trong thời gian 3 tháng liên tiếp. Trong trường hợp chấm dứt do các sự kiện như vậy, không bên nào phải chịu trách nhiệm cho bên kia về việc chấm dứt đó. Tuy nhiên, việc chấm dứt như vậy sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc khiếu nại nào có từ trước đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận.